شگفت است از رشگ بران که غافلند از تندرستى مردمان . [نهج البلاغه]